Home > Rajasthan State Education > Mass Communication Colleges
Rajasthan Education

Bhavan's College of Communication and Management


Vidyashram, K.M. Munshi Marg, Opp. O.T.S., J.L.N.MargJaipur

Amity School of Communication


Amity House, 14, Gopal Bari, Ajmer Road,Jaipur